TKS แจ้ง”เซอร์วิส ฮอลล์”โอนกิจการทั้งหมดให้ TBSP ก่อนยกเลิกบริษัท

TKS แจ้ง”เซอร์วิส ฮอลล์“โอนกิจการทั้งหมดให้ TBSP ก่อนยกเลิกบริษัท

บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี (TKS) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท โดยการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ผ่านบริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ จำกัด (“เซอร์วิส ฮอลล์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ให้แก่ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“TBSP”) นั้น

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เซอร์วิส ฮอลล์ ได้ดำเนินการโอนกิจการทั้งหมดให้ TBSP เป็นมูลค่าเท่ากับ 1,300,240,924 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย TBSP ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TBSP จำนวน 94,220,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 13.80 บาท ให้แก่เซอร์วิส ฮอลล์ เพื่อชาระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและการรับโอนกิจการทั้งหมดจากเซอร์วิส ฮอลล์

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เซอร์วิส ฮอลล์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดและ อยู่ระหว่างดาเนินการชาระบัญชีของบริษัท และธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเป็นผลให้เซอร์วิส ฮอลล์ สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัทและภายใต้กระบวนการชาระบัญชี ของเซอร์วิส ฮอลล์ นั้น ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ เซอร์วิส ฮอลล์ จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของเซอร์วิส ฮอลล์

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผู้ชาระบัญชีและผู้ถือหุ้นรายอื่นของเซอร์วิส ฮอลล์ ได้ส่งหนังสือแจ้งให้ TBSP ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 94,220,357 หุ้น ให้แก่บริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ผู้ถือหุ้นของเซอร์วิส ฮอลล์ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดย TBSP อยู่ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นลำดับถัดไป

ทางเข้า Ufabet

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *