SUPER POLL เผยเกษตรกรส่วนใหญ่พอใจ แก้ปัญหาเกษตรกรในยุค”เฉลิมชัย ศรีอ่อน”

SUPER POLL เผยเกษตรกรส่วนใหญ่พอใจมาตรการดูแลและแก้ปัญหาเกษตรกรในยุค”เฉลิมชัย ศรีอ่อน”

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงของเกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.4 ระบุต้องการเข้าถึงทรัพยากรการผลิต เช่น แหล่งน้ำ ที่ทำกิน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด เพื่อการเกษตร รองลงมาคือร้อยละ 71.5 ต้องการเพิ่มราคาประกันพืชผลทางการเกษตร ร้อยละ 69.2 ต้องการแหล่งตลาดรับซื้อผลผลิตการเกษตร ร้อยละ 65.7 ต้องการแก้ปัญหาราคาปุ๋ย และร้อยละ 64.1 ต้องการแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตครบวงจร

เมื่อถามถึงมาตรการดูแลเกษตรกรที่พึงพอใจในยุคของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.9 พอใจเงินเยียวยาเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร ประกันรายได้ รองลงมาคือร้อยละ 65.0 พอใจการดูแลพัฒนาราคาพืชผลทางการเกษตร ร้อยละ 31.2 พอใจประกันยางพารา ร้อยละ 19.1 พอใจโครงการป้องกันน้ำท่วม และร้อยละ 18.2 พอใจกักเก็บน้ำแก้ภัยแล้ง ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.4 ค่อนข้างพอใจถึงพอใจมากที่สุดต่อมาตรการแก้ปัญหาเกษตรกรของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่น่าสนใจคือ คุณลักษณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกษตรกรอยากได้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.2 ระบุแก้ปัญหาได้จริง ร้อยละ 64.8 ระบุรวดเร็วฉับไวแก้ปัญหา ร้อยละ 62.9 ระบุมีความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรทันที ร้อยละ 62.4 ระบุติดดินเข้าถึงได้ง่าย และร้อยละ 57.4 ระบุไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามลำดับ อ่านเพิ่มเติม

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *