LEO ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 120 ล้านหุ้น ใช้ขยายธุรกิจ-ลงทุนในบริษัทอื่น

“ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ LEO “ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 120 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai ใช้ขยายธุรกิจ-ลงทุนในบริษัทอื่น

บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ ยื่น Filing version แรก เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2563 เนื่องจากบริษัทฯจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ และมีความประสงค์จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในครั้งนี้

วัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย, ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และใช้เป็นงบประมาณเพื่อลงทุนในบริษัทอื่น

บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) เดิมชื่อ บริษัท ลีโอ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วโลก (End – to – End Global Logistics Services)

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่งที่ดำเนินธุรกรรมอยู่ คือ บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (YJCD) ดำเนินธุรกิจหลักคือให้บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ระยะสั้นและระยะยาว และซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ และ บริษัท ลีโอ เมียนมาร์ โลจิสติกส์ จำกัด (LML) ดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ประเทศเมียนมา และมีบริษัทร่วมอีก 2 แห่งคือ บริษัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์มารีน (ประเทศไทย) จำกัด (SKRT) ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนสายเดินเรือของซิโนคอร์ (Sinokor) จากประเทศเกาหลีใต้ และ บริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ARM) ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งพัสดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ

ผลดำเนินงานงวด 3 เดือนปี 2563 สินทรัพย์รวม 518.06 ล้านบาท หนี้สินรวม 299.93 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 218.13 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการให้บริการ 227.63 ล้านบาท รายได้รวม 228.13 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 222.02 ล้านบาท กำไรสุทธิ 9.30 ล้านบาท

ในปี 60–62 รายได้รวมจากการให้บริการเท่ากับ 1,040.63 ล้านบาท 1,052.68 ล้านบาท 1,044.01 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้จากการให้บริการในปี 61 เพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศโดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 37.16 โดยเส้นทางหลักที่เติบโตมากที่สุด คือ เส้นทางอเมริกาเหนือและเส้นทางยุโรป และรายได้จากการให้บริการบริการสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรมีอัตราการเติบโตร้อยละ 2.15 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการบริการขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหัวลาก และรายได้จากการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร ในขณะที่รายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลลดลงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 2.48 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการส่งออกในเส้นทางอเมริกาเหนือ เอเชียใต้ และยุโรปที่ลดลง

รายได้จากการให้บริการในปี 62 ลดลงโดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) เนื่องจากรายได้จากการขนส่งในเส้นทางกลุ่มเอเชียลดลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากค่าระวางตลาดโลกปรับตัวลดลง แม้ปริมาณการขนส่งโดยรวมจะเพิ่มขึ้น ตลอดจนการลดลงของรายได้จากการให้บริการบริการสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร (ILS) ซึ่งมีสาเหตุมาจากรายได้จากบริการขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหัวลากที่ลดลงร้อยละ 9.98 เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ตลอดจนโครงการก่อสร้างโรงงานในประเทศเมียนมาของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้าได้แล้วเสร็จ ทำให้การขนส่งสินค้าผ่านแดนในเมียนมาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ในขณะที่งวด 3 เดือนแรกปี 62 และ 63 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการให้บริการเท่ากับ 279.21 ล้านบาท และ 227.63 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลลดลงเท่ากับ 33.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.63 จากงวด 3 เดือนแรกปี 2562 รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศลดลงเท่ากับ 19.09 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 46.91 จากงวด 3 เดือนแรกปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้การนำเข้าและส่งออกละชอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับงานพิเศษในการขนส่งสินค้าทางเรือไปยังประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ได้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่รายได้จากการให้บริการสนับสนุนโลจิสติกส์แบบครบวงจรเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 1.69 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้การให้บริการขนส่งภายในประเทศและผ่านแดนโดยรถบรรทุกและรถบรรทุกหัวลาก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับเหตุการณ์การระบาดดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และกำลังประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวางแผนเพื่อรับมือและแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว

ปี 60-62 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 17.75 ล้านบาท 26.86 ล้านบาท และ 47.03 ล้านบาท โดยในปี 61 กำไรสุทธิเติบโตจากปี 60 อย่างมีนัยสำคัญคิดเป็นร้อยละ 51.35 เนื่องจากรายได้ อัตรากำไรขั้นต้น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง ต่อเนื่องมาในปี 2562 กำไรสุทธิยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญที่อัตราการเติบโตร้อยละ 75.09 จากความสามารถในการบริหารต้นทุนบริการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น สำหรับกำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 62 และงวด 3 เดือนแรกปี 63 เท่ากับ 14.53 ล้านบาท และ 9.30 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจากงวด 3 เดือนแรกปี 2562 เท่ากับ 5.23 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลและทางอากาศ ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของ โควิด-19 ทำให้การส่งออกและนำเข้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อ่านเพิ่มเติม

ทางเข้า ufabet

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *