บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP)

7UP ชะลอลงทุนธุรกิจน้ำประปาในภูเก็ตกับ BKD หลังโควิดระบาด

7UP ชะลอลงทุนธุรกิจน้ำประปาในภูเก็ตกับ BKD หลังโควิดระบาดทำรายได้ตก

บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP) แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้มีการทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้นของ บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด จากบมจ.บางกอก เดค-คอน (BKD) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ในจำนวน 2,551,976 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 40% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ในมูลค่า 550 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมกราคม 2564 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้น้ำในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลต่อรายได้ของ บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ทำให้ความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจของโครงการไม่เป็นไปตามที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้ไว้ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาแล้วว่าหากเข้าลงทุนในสถานการณ์นี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ชะลอการเข้าลงทุนเพื่อพิจารณาพัฒนาการความคืบหน้าของโครงการประกอบการเข้าลงทุนต่อไป

ทั้งนี้ BKD ได้มีการแจ้งข่าวการสิ้นผลของบันทึกข้อตกลงการซื้อหุ้น บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด กับ บริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีข้อคัดค้านใดๆ และบริษัทฯ ยังคงยืนยันถึงเจตนาที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจน้าประปาในจังหวัดภูเก็ต โดยการซื้อหุ้นของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด โดยเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นและโครงการมีความคืบหน้า บริษัทฯ จะเข้าเจรจากับ BKD เพื่อเข้าซื้อขายหุ้นของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ในอนาคตต่อไป ufa

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภค ที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนา ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

(“บริษัท”) เดิมชื่อ บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 30 ล้านบาท ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545 และได้รับอนุมัติให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2545 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 4,285,517,722.00 บาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 3,029,598,102.00 บาท

วิสัยทัศน์และภารกิจในการดำเนินธุรกิจ

  • วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นบริษัทพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภค ที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
  • พันธกิจ (Mission) บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างมาตรฐานในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและโปร่งใส ดูแลพัฒนาบุคลากร บริการคู่ค้าและสังคมอย่างใส่ใจ สร้างผลประกอบการให้ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

Successful มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

Ethics ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

Value บริหารงานอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างมูลค่า

Energy ผลิตและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและก่อประโยชน์สูงสุด

Natural สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและ Internet of Thing (IoT)

บริษัท เอ็ม โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารคมนาคมเฉพาะกิจที่ให้บริการเพื่อการสื่อสารที่ใช้เฉพาะกลุ่ม เพื่อให้สามารถติดต่อกันได้ในกลุ่มคลื่นความถี่เดียวกัน โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจในการเลือกใช้งานและติดตั้งจากหน่วยงานราชการและกลุ่มธุรกิจเอกชนทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมาได้เลือกใช้แบรนด์ที่มีเทคโนโลยีที่ถือว่าเป็นผู้นำตลาดระดับโลกหลายๆ แบรนด์ จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแบ่งสินค้าในกลุ่ม Telecommunication ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ Wireless Communication และ Monitoring & Navigation System

นอกจากนี้ บริษัท เอ็ม โซลูชั่น จำกัด ยังได้รับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร (สมอ.) โดยบริษัทฯ สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ทุตยิภูมิประเภทต่างๆ เพื่อมาจำหน่าย ได้หลากหลายประเภทเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการขยายโอกาสและช่องทางในการจำหน่ายสินค้าประเภทแบตเตอรี่ให้แก่ลูกค้าได้ค่อนข้างสูง เนื่องจากแบตเตอรี่เป็นอะไหล่หลักที่ลูกค้ามักจะมีการซื้อซ้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วยังมีเพียงไม่กี่รายที่สามารถได้รับใบอนุญาตในการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาจำหน่าย จึงถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่บริษัทฯ มีใบอนุญาตในการนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *