ก่อนฟ้องชู้ ควรรู้อะไรบ้าง?

ท่านทราบหรือไม่ว่า การฟ้องชู้ จะต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง?

ท่านทราบหรือไม่ว่า การฟ้องชู้ จะต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง?

ท่านทราบหรือไม่ว่า การฟ้องชู้ จะต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง? และหลักฐานทุกอย่างที่ท่านมี ควรฟ้องตอนไหน?

หากเก็บไว้นานหลักฐานเหล่านั้นจะยังมีประโยชน์หรือไม่ และหลักฐานที่เป็นประโยชน์นั้นควรเป็นแบบไหน? การ

แต่งานแบบไม่จดทะเบียน แต่สังคมรับรู้… จะฟ้องชู้ได้ไหม? ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้โดยไม่หย่าได้หรือไม่?

สามีหรือ ภรรยาส่วนใหญ่ แม้จะถูกทำให้ช้ำใจ และเสียใจมากเพียงใด แต่ก็ไม่เลือกที่จะฟ้องหย่า อาจด้วย

เหตุผลบางประการ เช่น ความรัก, บุตร, ครอบครัว, สถานะทางสังคม, สถานะทางเศรษฐกิจ หรืออื่นๆก็ตาม แต่

เลือกที่จะให้บทเรียนแก่ชายชู้ หรือหญิงชู้แทนด้วยการฟ้องดำเนินคดี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์

มาตรา

หลักฐานในการฟ้องชู้ มีอะไรบ้าง

ในการฟ้องชู้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงชู้หรือฟ้องหย่าบางประเภทนั้น  อาจใช้หลักฐานดังต่อไปนี้อย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อยืนยันต่อศาลว่ามีการเป็นชู้หรือล่วงเกินในทำนองชู้สาวกันจริง

 • ชื่อ และนามสกุล ของชู้ เพราะถ้าไม่รู้ชื่อ–นามสกุลอีกฝ่าย ก็ฟ้องไม่ได้ ต่อให้มีหลักฐานที่ชัดเจนมากก็ตาม
 • หลักฐานว่ามีความสัมพันธ์ชู้สาวกัน โดยอาจเป็นรูปถ่าย หรือคลิป ภาพถ่ายทางสื่อสังคมออนไลน์, คลิปเสียงการสนทนา หรือภาพกล้องวงจรปิดก็ได้
 • คลิปวีดีโอการมีเพศสัมพันธ์ คลิปชู้สาว หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่แสดงให้เห็นว่า สามีกับชู้อยู่ในบ้าน หรือคอนโดฯ หรืออพาร์ตเมนต์เดียวกัน มีการพักอาศัยและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเปิดเผย
 • ข้อความการสนทนทางโทรศัพท์มือถือ แชทไลน์ เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันหาคู่ รวมถึงการโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดีย ก็ถือว่าเป็นหลักฐานประกอบอย่างหนึ่ง เพราะมีข้อความสื่อชัดเจน สามารถนำมาประกอบการดำเนินคดีได้
 • ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าทั้งสองคนนี้มีการโทรหาและติดต่อกันอยู่เป็นประจำ
 • หลักฐานการเข้าพักตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ จากการถ่ายลงใน เฟซบุ๊ก ไลน์ส่วนตัว หรือสื่อโซเชียลมีเดียอื่น ๆ
 • ข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าของชู้ ที่อยู่ในรถ ในบ้าน เป็นต้น
 • ข้อมูลของการถือครอง หรือซื้อทรัพย์สินให้แก่กัน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน, คอนโดฯ, ทาวน์เฮาส์ รวมไปถึง รถยนต์ส่วนบุคคล หรือหุ้น
 • รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี กรณีที่มีการโอนเงินให้ใช้ หรืออุปการะเลี้ยงดูกัน
 • หลักฐานหรือพยานที่แสดงให้เห็นว่า ฝ่ายผู้เป็นชู้ทราบดีอยู่แล้วว่าว่าคนที่ตนเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวนั้นมีครอบครัวอยู่
 • สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของเด็ก ในกรณีที่คู่สมรสของคุณมีบุตรร่วมกับชู้แล้ว

การดำเนินคดีฟ้องชู้ จะต้องมีทะเบียนสมรส

การจะดำเนินคดีฟ้องชายชู้ หรือหญิงชู้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 1523, 1452, 1465,

1470, 1471, 1474, 1497, 1501, 1564 และ 1598/38 จะต้องเป็นสามีหรือ ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันโดย

ชอบด้วยกฎหมาย

การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากชายชู้ หรือหญิงชู้ เป็นคดีแพ่ง มีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้ กรณีที่ใครก็ตาม

ที่เป็นชาย และหญิง ไปเป็นชู้กับสามีหรือ ภรรยาผู้อื่นซึ่งสามี หรือภรรยาที่จะเอาผิดกับชายชู้ หรือหญิงชู้ได้ จะ

ต้องจดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น จึงจะมีเหตุไปเรียกค่าสินไหมทดแทนจากชายชู้

หรือหญิงชู้ได้

การจะฟ้องชายชู้ หรือหญิงชู้ได้ จะต้องมีทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเครื่องยืนยันเท่านั้น การ

แต่งงานแบบไม่จดทะเบียน แม้จะจัดงานใหญ่โต มีสังคมรับรู้มากมาย ก็ไม่สามารถฟ้องในมาตรานี้ได้ แต่

สามารถกับมาตราอื่นได้ เช่นการทำให้เสียชื่อเสียง ฯลฯ

หลักฐานมีอายุความ 1 ปี นับตั้งแต่ที่ทราบ

อายุความของคดีที่จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากชายชู้ หรือหญิงชู้คือ 1 ปี  เช่นเดียว กันกับการฟ้องหย่า

กรณีมีชู้ด้วยเช่นกันกล่าวคือ ถ้ารู้แล้วว่าสามี หรือภรรยาตัวเองไปมีชู้กับชายอื่น หรือหญิงอื่น ต้องฟ้องภายใน 1

ปีนับแต่ที่รู้ หรือมีหลักฐาน หากปล่อยปะละเลยเกิน 1 ปี จะถือได้ว่าไม่ติดใจในการที่จะดำเนินคดี หากเป็นการ

จ้างนักสืบหาหลักฐาน หลักฐานทุกอย่างจะมีเวลา วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกภาพ หรือคลิป ดังนั้นจึงควรไตร่ตรองให้

ดี ซึ่งปัจจุบันคดีชู้สาวลักษณะนี้ใช้เวลาไม่นาน ใช้เวลาไม่เกิน 3-5 เดือนตั้งแต่ขั้นตอนการฟ้อง ให้จำเลยยื่นคำ

ให้การ เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย หากตกลงไม่ได้ก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณา

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 1523 เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากัน เพราะเหตุตามมาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่า

ทดแทนจากสามีหรือภริยา และจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น

สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่

แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้

ถ้าสามีหรือภริยายินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา 1516 (1) หรือให้ผู้อื่นกระทำการ

ตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้

มาตรา 1529 สิทธิฟ้องร้องโดยอาศัยเหตุในมาตรา 1516 (1) (2) (3) หรือ (6) หรือมาตรา 1523 ย่อมระงับไป

เมื่อพ้นกำหนด 1 ปีนับแต่วันผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้าง

เหตุอันจะยกขึ้นฟ้องหย่าไม่ได้แล้วนั้น อาจนำสืบสนับสนุนคดีฟ้องหย่าซึ่งอาศัยเหตุอย่างอื่น ทั้งนี้ การฟ้องเรียก

ค่าทดแทนตามมาตรา 1523 วรรคหนึ่ง เป็นการเรียกได้จากคู่สมรสอีกฝ่าย และจากหญิงชู้หรือชายชู้ จึงมี

เงื่อนไขว่าต้องมีคำพิพากษาให้หย่ากันก่อน กล่าวคือ ต้องฟ้องหย่าด้วยในคดีเดียวกัน

แต่ถ้าเป็นกรณีเรียกค่าทดแทนจากผู้ที่ล่วงเกินหรือมีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวตามมาตรา 1523 วรรคสอง

สามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนได้ทันที โดยไม่จำต้องฟ้องหย่าหรือหย่าขาดจากคู่สมรสเสียก่อน

ค่าสินไหมทดแทนเท่าไรดี

จำนวนค่าสินไหมทดแทนจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับฐานานุรูป หรือสถานะทางสังคมของฝั่งภรรยา หรือเมีย

หลวงผู้ไปฟ้องหญิงชู้ กฎหมายไม่ได้ระบุว่าอาชีพใดเท่าไร แต่ให้พิจารณาจากฐานะทางสังคมว่าเป็นอย่างไร

หน้าที่การงานดี มีคนนับหน้าถือตา เป็นนักธุรกิจโด่งดัง หรือดารา ยิ่งสังคมให้การยอมรับนับถือก็ยิ่งเรียกมูลค่า

ได้สูง

แม้กระนั้น จะเรียก เท่าไร ก็ขึ้นกับ กำลัง สมบัติพัสถาน ของข้าง ผู้ฟ้อง ด้วยเนื่องจากจำเป็นต้อง วางค่า

ธรรมเนียม ศาล 2 เปอร์เซ็นต์ ของ ค่าสินไหมทดแทนที่เรียก ไปบางบุคคลรียก หลักแสน บางบุคคลเรียก ถึง

หลักล้าน ส่วน ค่าครองชีพ สำหรับการ ฟ้องร้องคดี นอกเหนือจาก ค่าตอบแทน ทนายความ ที่ขึ้นกับ ความพึ่ง

พอใจ รวมทั้งการตกลง ระหว่าง นายจ้าง แล้วก็ ทนาย แล้ว ผู้ฟ้อง ยังจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ศาล 2

เปอร์เซ็นต์ จาก ราคาที่ เรียก เงินค่าทดแทนไป บวกด้วย ค่าส่งหมาย (ไป ยังจำเลย ) ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ราว 2,000 บาทชนบท ขึ้นกับความ ใกล้ – ไกล ราว 3,000 ไม่เกิน 5,000 บาท รวมทั้ง บางที

อาจจำต้อง บวกค่าตอบแทน นักสืบด้วย

อ่านบทความน่าสนใจถัดไป การค้นหาทรัพย์สินที่เป็นของลูกหนี้

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *